B

Love & Vedtægter 2011

§ 1

Foreningens navn er: BÅRING SKOV JAGT OG SKOVFREDNINGS FORENING, stiftet den 15. januar 1931 og hjemmehørende i Middelfart Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er at pleje Båring Skovs´s plante og dyreliv, dels ved udsætning af vildt og planter, samt fodring af dyrelivet.

 

§ 3

Alle lodsejere i Båring Skov kan være medlemmer af foreningen. 

Skulle en parcel blive afhændet, har sælger ingen krav eller forpligtelser overfor foreningen, og den nye ejer kan uden udgift, indgå i foreningen, men skal dog respektere den indgåede aftale. Sælger er forpligtet til at orientere ny ejer om foreningen og muligheden for at blive medlem.

Udmeldelse af foreningen kan ske med virkning pr. 31. december, med et varsel på to år. I forbindelse med ejerskifte kan udmeldelse ske uden varsel.


§ 4

Medlemskab i foreningen opdeles på følgende måde:

A medlemmer
B medlemmer
C medlemmer

Ved A medlemmer forstås: personer som ejer af en eller flere parceller iflg. § 3.

Ved B medlemmer forstås: æresmedlemmer, som gennem en årrække har ydet en stor indsats for foreningen.

Ved C medlemmer forstås: personer med interesse for jagt- og vildtpleje, og som ønsker medlemskab af Danmarks Jægerforbund inkl. medlemsblad fra DJ.

 

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af Formand, Næstformand, Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og Kasserer vælges direkte til disse poster på generalforsamlingen.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 3 år, genvalg kan finde sted.

Fordelingsnøgle:
Formand.
Kasserer & 1 bestyrelsesmedlem.
Næstformand & 1 bestyrelsesmedlem.

Samtidig vælges 2 revisorer og 2 suppleanter. Disse vælges for en periode af 2 år (skiftevis), genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme, og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og de på generalforsamlingen foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves for vedtægtsændringer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme herfor.

Kun A medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt B medlemmer er ejer af én eller flere parceller iflg. § 3, har disse stemmeret.

Hvert medlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemning kan ske skriftligt og skal ske skriftligtsåfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede begærer dette.

 

§ 7

Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Kopi af dagsorden og revideret regnskab fremsendes samtidig til de iflg. § 3 og de § 6 stemmeberettigede medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette, og fremsender forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes da senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget en sådan begæring, og indkaldes med samme varsel som anført i § 7.

 

§ 9

Foreningens regnskabsår går fra den 1. september til den 31. august.

Foreningens pengemidler skal stå på en konto tilhørende Båring Skov Jagt og Skovfredningsforening, dog opbevarer kassereren en mindre kassebeholdning til den daglige drift.

Foreningens regnskab revideres af de 2 på generalforsamling valgte revisorer.

 

§ 10

Foreningen afholder (efter bestyrelsens skøn) 2 – 4 jagter efter jagtloven og ifølge parolen. Ansvarlig for jagtens afholdelse er formanden eller en af formanden udpeget person.

Enhver parcelejer (med lovligt jagttegn) kan deltage i disse jagter, eller ved fuldmagt at lade en anden jæger repræsentere den pågældende parcel.

Såfremt der er ledige pladser, kan den ansvarlige for jagtens afholdelse, lade en menig jæger deltage uden fuldmagt.

 

§ 11

Vildtet som ned lægges på disse jagter, sælges efter jagtdagen på auktion og der kan opkræves gebyr for deltagelse. Pengene anvendes til indkøb af vildt, fordring i vinterperioden, volierer, markafgrøder til gavn for vildtet mm.

  

§ 12

Hvis der skønnes at være rimelig bestand af klovbærende vildt, afholdes bukkejagt i perioden hvor disse er jagtbare (iflg. Jagtloven).

Der kan ved denne jagt kun deltage parcelejere, eller personer med fuldmagt fra den pågældende ejer.

Der betales gebyr for jagtudøvelsen, som fastlægges efter bestyrelsens skøn, samt en pris såfremt der nedlægges et dyr. Prisen inkluderer dyret.

Pengene som kommer ind ved denne jagt, anvendes som i § 11.

I tilfælde af anskydning, meldes dette til formanden, eller en af personerne som er opført på regelsættet vedr. bukkejagt, som udleveres til alle jægere der deltager.

 

§ 13

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), som lokalforening, kreds 5 Fyn og forenings nr. 5003.

DJ´s vestægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 14

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §§ 36 – 41.

Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

 

§ 15

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, dersom mindst ¾ af parcelejerne ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtager dette.

 

§ 16

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år, iflg. DJ´s vedtægter § 10.

Såfremt foreningen ikke genopstår i denne periode, skal diverse skrifter og materialer søges afsat på bedste måde. (evt. lokalhistorisk arkiv)

 

§ 17

 Vedtægterne er godkendt af DJ den 7/11 1991.

 

Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamling den 25. oktober 2011

Og træder i kraft pr. denne dato.