B

Velkommen

Velkommen til Båring Skov Jagt & Fredningsforenings hjemmeside. Båring skov er en lille privat skov der ejes af 26 private lodsejere. Adgang til skoven er tilladt iht. de opsatte skilte og er i øvrigt underlagt reglerne i naturbeskyttelsesloven. Større arrangementer med over 50 deltagere aftales med formanden.
 
Hunde føres i snor.
Ridning tilladt.

Aktiviteter og nyheder

Indbydelse til:

Generalforsamling i Båring Skov Jagt & Skovfredningsforening.


Der afholdes generalforsamling i Båring Skov Jagt & Skovfredningsforening tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:30 hos Jørgen Lohmann, Ringstedgaard, Lærkestræde 8, 5466 Asperup.

Alle lodsejere med stemmeret er meget velkommen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af takster
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
a. Formand(Vælges hvert år på generalforsamling)
b. Kasserer(Vælges hvert år på generalforsamling)
c. Bestyrelsesmedlemmer(Jørn Jepsen og Bo Sørensen på valg)
d. Suppleanter (Lars Rytter på valg)
6. Valg af 2 revisorer (Åge Rasmussen på valg)
7. Information vedr. skoven(Jørn Jepsen)
a. Jagt procedure
b. Lodsejere
8. Eventuelt
 
_____________________________________________________________________
Naturpark Lillebælt.
 
Båring skov ligger indenfor den afgrænsning der fra Middelfart Kommune er lagt op til iht. de hidtige planer. Det er dog frivilligt om man vil være med i dette projekt. Jørn Jepsen repræsenterer Båring skov i den nedsatte dialog gruppe. Er der synspunkter og holdninger til dette projekt er de meget velkommen.
_____________________________________________________________________ 
Projekt stisystemer i Middelfart Kommune.
 
Middelfart kommunes byråd har i 2015 vedtaget at der skal anlægges en række transportstier og en række rekreative stier. Disse rekreative stier er også planlagt at gå igennem/i nærheden af Båring skov. Jørn Jepsen er også skovens repræsentant i dette arbejde. Også i denne sammenhæng modtages gerne lodsejer holdninger til dette. Dette kan berøre adskellige lodsejere. Dette vil helt sikkert medføre øget færdsel i skoven.
 
 _____________________________________________________________________
 
Datoer for årets klapjagter kan ses  her
 
Besøg også Asperup, Roerslev og Nr. Aaby Jagtforening her
_____________________________________________________________________
Der er etableret en speciel sti for mountain bikes i skovparcel tilhørende Kalundgård.
 
Ridning og øvrig færdsel er tilladt iht. reglerne fastlagt i naturbeskyttelsesloven.

Galleri

Se det store galleri med billeder fra de mange gode jagter her

Artikler

Se årets artikler om vores jagtforening